Správnym receptom na patovú situáciu je „Rozídenie“. Ovládaš ten povel aj ty?

Najbežnejšia chyba pri realizovaní nacvičenej taktiky v situácii, kedy sa musíte na ňu spoliehať, je jej zlé chápanie. Často sa stretávam s veliteľmi, ktorí si prispôsobujú vzniknutú situáciu a priestor bojiska svojej nacvičenej taktike.

Zmysel taktiky je ale opačný. Každý, aj protivník aj vaša jednotka, sa musí prispôsobiť všetkým okolnostiam, aktuálnej situácii a priestoru, v ktorom pôsobí, aby nacvičená taktika mala zmysel a bola úspešná. Preto najdôležitejšia veliteľská zručnosť, ktorú veliteľ potrebuje ovládať je „prehľad“, teda komplexné čítanie bojiska.

Z tohto dôvodu sa budem teraz venovať zdanlivo nezmyselnému povelu a to povelu „Rozídenie“.

Tento povel je v podstate povelom na rozpadnutie skupiny na malé časti. Spravidla ide o tri a viac skupín, ktoré následne nezávisle od seba operujú a vykonávajú pohyb, boj alebo akúkoľvek činnosť na splnenie úlohy alebo na odpútanie protivníka od ďalšej našej skupiny.

Spravidla sa k tomuto povelu pridáva ešte údaj miesta stretnutia, bod zhromaždenia. Na tomto bode sa skupiny zasa stretnú, preskupia a plnia úlohu opäť spoločne v kompaktnej jednotke.

Zmysel povelu

Treba si uvedomiť, že niekedy terén alebo situácia neumožňuje realizáciu efektívnej činnosti jednotky, tá je pod tlakom a nevie splniť svoju úlohu. Máte možnosť čakať na podporu inej jednotky alebo si musíte pomôcť sami.

Táto patová situácia sa teda musí nejako vyriešiť. Rozídenie vám zabezpečí vznik (podľa vášho výcvikového drilu a delenia skupiny na menšie zohraté časti) malých samostatných úderných skupín. Každá z týchto skupín sa následne samostatne rozhoduje s prihliadnutím na terén, situáciu a úlohu jednotky.

Spravidla vznikne tlak alebo pohyb, ktorý sa protivník bude snažiť riešiť a potlačiť. Ale iste nebude stačiť reagovať na všetky smery a podnety. Tak sa zameria na ten najhlavnejší alebo najpodstatnejší. V takom prípade má možnosť aspoň čas z vašej veľkej skupiny – jednotky, prejsť či obísť tento problémový priestor a kým sa protivník sústredí na boj v tomto bode, daná malá skupina splní úlohu v inom priestore.

Realizácia povelu

Na povel „Rozídenie“  podľa nacvičených drilov začínajú velitelia svojich krídel (podskupín) veliť samostatne bez povelu od veliteľa jednotky. Ich snahou je na svojom úseku prejsť za chrbát protivníka, obísť ho alebo sa od neho odpútať a v skryte následne realizovať presun s cieľom dostať sa do vhodnej pozície pre splnenie úlohy alebo pre spôsobenie čo najväčších strát protivníkovi.

Niekedy je vhodné aj realizovať ústup do úplne iného priestoru a odtiaľ samostatne začať ďalšiu činnosť.

V prípade, že k povelu je pridaný aj konkrétny bod napríklad:  „Rozídenie – stretko most!“ znamená to, že v súlade s dohodnutými pravidlami sa skupina po určitom časovom limite stretne na určenom bode, v tomto prípade na moste.

Veliteľ danej podskupiny je zodpovedný za jeho dodržanie. Ak sa napríklad moja podskupina snažila preraziť sprava popri lese a stále sa nám to nedarí, nemá zmysel sa ďalej snažiť samostatne niečo riešiť.  Ak sa to do polhodinky nepodarí, tak sa celá moja podskupina presunie na určený bod a tam počká na všetky ostatné podskupiny.

Čím skôr sa podskupiny spoja do jednej ucelenej skupiny, tým je to lepšie. Ale treba si uvedomiť, že tento povel je posledným pokusom v patovej situácii a je treba nechať dostatok času na to, aby sa každá podskupina pokúsila niečo vymyslieť a uspieť. Čo sa často stáva.

Predpoklady pre realizáciu povelu

Je jasné, že na to, aby takáto taktika fungovala, musíte mať skupinu riadne nadrilovanú a hlavne zmysluplne rozdelenú. Skupina sa delí spravidla na tri časti (krídla a stred). Tu si musíte uvedomiť, že každej tejto časti musí veliť veľmi kvalitný veliteľ, ktorý má prehľad a cit pre velenie a taktiku. Ja ho nazývam taktik. Od neho závisí úspech alebo neúspech skupiny. Preto je jasné, že ak skupina funguje v kompaktnom celku nielenže musí mať kopec veci nacvičených, ale musí byť rozumne členená.

Druhým predpokladom je pohyb a vyvíjanie činností. Ak vydáte povel a skupiny sú naďalej na tom istom mieste a robia stále to isté ako pred povelom, tak sa nič nedeje a ako keby ste tento povel nevydali. Skupiny sa po tomto povele musia doslova rozpŕchnuť na rôzne smery – strany, vždy podľa toho, na ktorom krídle sa práve nachádzajú. 

Ako to realizujem ja

Samozrejme, tento povel využívam v situácii, kedy ja sám nemám prehľad (nachádzam sa na mieste, z ktorého nevidím čo sa deje alebo aká je situácia) alebo keď som skúsil už pár vecí v celku, ale stále sa neviem pohnúť ďalej, aby som plnil predpísanú úlohu. I keď týmto povelom stratím kontrolu nad velením skupiny ako celku, používam ho veľmi často. A to hlavne z dvoch príčin.

  1. Moja skupina sa skladá z troch samostatných tímov a ich velitelia niekedy nesúhlasia s mojim riešením situácie, a preto je fajn, ak si skúsia svoje riešenie. Traja velitelia vymyslia tri rôzne postupy ako jeden. A, samozrejme, keď sa všetky tri realizujú naraz, tak protivník stráca prehľad o tom, čo sa na bojisku v jeho priestore deje. Aj keby jeden alebo dva postupy boli úplne nezmyselné, vždy upútajú protivníka natoľko, že jeden, spravidla ten najlepší, nakoniec vyjde.
  2. Každý tím sa skladá z jednotlivcov alebo skupín, ktoré majú iný prístup k boju. Spravidla ich ja rozdeľujem na obranárov a útočníkov. Teda jednotlivcov, ktorí, keď sa začne paľba, sa stiahnu do krytu a odtiaľ bojujú a nepohnú sa, lebo majú strach, alebo tých, čo sa začnú hýbať a dynamicky bojovať smerom do strán alebo vpred. Obe skupiny majú svoj význam a pri tomto povele sa, samozrejme, všetci rozpŕchnu do strán ale v súlade so svojou povahou budú bojovať stále rovnako. A to je fajn, lebo obranári budú zdržiavať paľbou protivníka, ktorý sa ich bude snažiť dostať a útočníci sa práve naopak budú hýbať v rôznych miestach a smeroch. To vytvorí neprehľadnú situáciu a vtedy je najľahšie niekde preraziť alebo obísť priestor s veľmi malou skupinou, aby práve tá splnila celkový cieľ, čo je pre mňa prioritou.

Úspešnosť splnenia skupinového cieľa pri vydaní tohto povelu je spravidla 70 percent.

Dôležité je mať určený vždy bod stretnutia a čas kedy alebo za koľko od okamihu vydania povelu sa tam všetci stretnete.

Vidíme sa čoskoro v hre!

Autor: Patrik Žitník

Foto: archív AT

P.S.  Ak sa vám tento článok páčil, kliknite na páči sa mi, aby ste na neho upozornili vašich priateľov na FB. 

Ďakujem

e-shop Outdoor - Tactical - Hunting - Hobby roy.sk 3