Vieš, čo z právneho pohľadu znamená vlastnenie airsoftovej zbrane?

Väčšina z nás si s kúpou svojej prvej airsoftky ani neuvedomuje, že vlastnenie takejto hračky má svoje právne predpisy. Aké sú práva a povinnosti pri vlastnení či manipulovaní s airsoftovou zbraňou, ktoré by mal každý zodpovedný majiteľ svojej guny poznať?           

Bez ohľadu na to, čo bude popísané ďalej (a možno práve preto), na úvod zdôrazňujem, že airsoftové zbrane prestali byť hračkou v momente, keď sa stali súčasťou zákona o zbraniach a strelive. Z nepísanej právnej normy sa stala písaná. Kým nepísaná právna norma je o etike, zdvorilosti a tradícii, písaná je o možnosti štátu niečo niekomu vnútiť.

Ako to všetko vzniklo?

K tomuto brutálnemu zásahu štátu do práva „hrať sa“ došlo po tom, čo hráči v minulosti nerešpektovali, prekračovali a zneužívali slobodu a demokraciu. Inak povedané išlo o právny predpoklad, že čo nie je zakázané, je predsa dovolené. A tak sa stalo, že v časoch začiatkov airsoftu policajti riešili oznámenia občanov napríklad o tom, že skupina ozbrojencov sa potĺka po lese, meste, lúke… Je nepodstatné či táto skupinka oznamovateľov neboli zhodou náhod poľovníci, otcovia rodín s deťmi na výlete či politici, ktorí sa od vekov boja ozbrojených ľudí zo strachu o svoju moc a život. Policajti rozhodne proti zákonu upravujúcemu použitie airsoftových zbraní neprotestovali. Lebo to boli predovšetkým oni, ktorí riešili podnety od občanov. A taktiež ako na vzdialenosť pár metrov rozlíšim airsoftovú zbraň od skutočnej ? Aj policajti sú len ľudia, majú doma ženy a deti, ktoré ich potrebujú.

Vec  má ale aj druhú stranu mince: skúsili by ste ohroziť airsoftovou zbraňou niekoho, kto má legálne držanú strelnú zbraň ?

Keďže čitateľ je určite náročný a požaduje presné informácie, tak sa určitým právnym vyjadreniam a citáciám zo zákona nevyhneme. Podľa § 122, ods. 3 Trestného zákona (ďalej len TZ) sa zbraňou totiž rozumie každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu človeka  dôraznejším. Trestný čin je spáchaný so zbraňou aj vtedy, ak páchateľ použije napodobeninu zbrane alebo ju má pri sebe s úmyslom, aby bola považovaná za pravú.     

Čo na to hovorí právo?

V zákone o zbraniach a strelive(ďalej len ZoZ)  je definované (viď.  § 2), že  zbraňou je prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje  strelu na princípe  okamžitého  uvoľnenia energie pri výstrele. Za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane. A navonok to airsoftové zbrane rozhodne sú. Ako bonus je príloha číslo 6 ZoZ s názvom: Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel.  Tam v písmene y) stojí jasne definované, že airsoftová zbraň je replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel.

Ak si doplníme pojmy Trestný zákon a ZoZ o Priestupkový zákon, dostaneme právny rámec, v ktorom sa airsofťáci pohybovať môžu. Tieto normy sú plné zákazov a obmedzení.  Práva sú vlastne značne v nepomere.

Každý, kto sa rozhodne kúpiť si airsoftovú zbraň, by mal vedieť, že tak môže urobiť len v súlade so zákonom. Prvé obmedzenie príde hneď v obchode. Nemáš u seba doklady či nemáš minimálne osemnásť rokov? Máš smolu. Zbraň si z obchodu neodnesieš, aj keď tvoja kreditka  vykazuje 3, 4, či 5 miestne kladné číslo. V zmysle ZoZ, konkrétne § 14, ods. 1.,  zbraň kategórie D alebo strelivo do tejto zbrane môže nadobudnúť do vlastníctva právnická osoba alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.  Aká je to vlastne zbraň kategórie D ? Zbraň kategórie D je v súlade s § 7 ods. 1 ZoZ okrem iného aj v písmene  g) výslovne popísaná a označená paintbalová a airsoftová zbraň.

Kúpil si si nejakú ?

Tak si svoju nádheru uži, ale nezabudni, že si sa nechtiac  stal účastníkom spoločenstva nových pojmov. Zvykaj si na slová ako napr. nosenie zbrane (v zmysle ZoZ sa tým rozumie oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta), držanie zbrane (mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane), manipulácia so zbraňou (podľa ZoZ akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy), prenechanie zbrane / streliva (poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať) a množstvo ďalších pojmov. A s týmito pojmami prídu aj nové povinnosti: držiteľ zbrane kategórie D je povinný pri manipulácii s touto zbraňou mať pri sebe doklad totožnosti. Držiteľ zbrane kategórie D nesmie zbraň viditeľne nosiť alebo prepravovať. Na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), i), j) a ods. 4 písm. b).

28 ZoZ : Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu (aj keď nemáš zbroják):

Ods. 1 –  Držiteľ zbrojného preukazu je povinný

písm. a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou, strelivom, strelným prachom a so zápalkami,

písm. i) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

písm. j) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi či streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov.

Ods. 4  Držiteľ zbrojného preukazu nesmie:

písm. b) mať pri sebe zbraň, strelivo alebo manipulovať so zbraňou, ak je jeho schopnosť na túto činnosť znížená požitím alkoholických nápojov, omamných či psychotropných látok alebo  v dôsledku  choroby.

Zanedbaním čo len jedinej povinnosti sa vystavuješ nebezpečenstvu nie zrovna malého odľahčenia svojej peňaženky. Tá moja nie je nikdy dosť plná. A čo tvoja ?

Tak fajn. Zbraň už máš, tak ju poďme vyskúšať. Čas určuješ ty, miesto … veď vieš- ak ťa nechytia, tak je to jedno. Ale:

V zmysle § 55 ZoZ, ods. 9., je držiteľ zbrane kategórie D  povinný zbraň a strelivo do nej riadne zabezpečiť proti jej zneužitiu, strate alebo odcudzeniu. Kým z iných zbraní je možné strieľať len na strelnici, tak v zmysle ods. 11 uvedeného paragrafu streľba zo zbrane kategórie D je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb či spôsobená škoda na majetku. Napríklad blízkosť detského ihriska určite takýmto miestom je. Je normálne pri každej možnej príležitosti  odprezentovať svoju nádheru kamošovi, ale pozor na ustanovenia § 56 „Zverenie, vypožičanie a prenájom zbrane a streliva“ ZoZ. V zmysle ods. 6  pri výučbe, príprave alebo súťažiach, ktorých súčasťou je streľba, môže osoba vo veku od 12 rokov do 18 rokov používať zbraň iba v prítomnosti osoby staršej ako 25 rokov, ktorá je držiteľom skupiny A, B, C, D alebo E zbrojného preukazu najmenej tri roky. Tá je povinná zaistiť bezpečnú manipuláciu so zbraňou a strelivom. Toto je len pre info, ale následný ods. 8) je už pre teba  – Držiteľ zbrane kategórie D nesmie vypožičať alebo prenajať zbraň osobe mladšej ako 18 rokov; zveriť zbraň kategórie D takejto osobe možno iba pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov.

Ale dosť už bolo ZoZ. Častý príklad zo života: ja mám viac ako 18 a viem zákon obísť. Napríklad kúpim airsoftku kamošovi, ktorý má 14. Vtedy ale treba čítať ďalej: § 69 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch , ods. 1 –  Priestupku na úseku zbraní a streliva sa dopustí ten, kto:

  1. a) bez povolenia vyrobí alebo zadováži sebe alebo inému zbraň alebo strelivo podliehajúce povoľovaciemu konaniu, ohláseniu a evidenčnej povinnosti, alebo ich bez povolenia prechováva. A ty už vďaka vyššie napísanému vieš, že zbraňou je aj… no schválne: je aj tvoja nádhera zbraňou ? Je.

Ale zostaňme pri priestupkoch :

Ak náhodou budeš nosiť na verejnosti verejne svoju airsoftku, môže byť tvoje konanie hodnotené ako priestupok podľa § 47, písm. h). A ak si myslíš, že je cool nosenie trička s nápisom Polícia či hádzanie nepoužitých delobuchov počas hry medzi ľudí, tak sa teš. Na pokutu a naťahovačky s Políciou. Zákon to zakazuje. Ešte horšie dopadneš, ak pri hre niekomu ublížiš. Ak bude PN-ka poškodeného trvať len do doby 7 dní, tak ťa vyriešia ako priestupcu (pozri § 49), ale ak to bude niečo vážnejšie, tak TZ pozná okrem iných aj pojmy ako usmrtenie alebo ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. Ak ťa to zaujíma ešte detailnejšie, kľudne si môžeš do Googlu naťukať TZ. A čítať § 149 a § 157.

Účelom môjho článku však nebolo :

A, znechutiť život,

B, pripraviť materiál pre dizertačnú prácu budúceho právnika,

C, vysvetliť komukoľvek, čokoľvek … ak nechce. Máš vlastný rozum a určite ho k svojej spokojnosti používaš. Teraz máš i potrebné informácie.

A nezabudni: pripravuj  sa! Keď ma uvidíš počas hry, choď rovno na Respawn.

Prajem krásny deň !

Autor: Jozef Gandžala

Foto: archív AT

P.S.  Ak sa vám tento článok páčil, kliknite na páči sa mi, aby ste na neho upozornili vašich priateľov na FB. 

Ďakujem